Voorwaarden en Condities

Welkom op de website van Swisscib (de “Site”). Lees de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u deze Site gebruikt.

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Voorwaarden, evenals aan eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op specifieke onderdelen van de Site of op producten of diensten die via de Site beschikbaar zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Site.

Intellectueel eigendom
De Site en de inhoud daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van Swisscib of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van deze Site niet reproduceren, wijzigen, distribueren of anderszins gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Swisscib.

Gebruik van de site
U mag de Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken:

a. Op enige wijze die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving;
b. Reclame- of promotiemateriaal verzenden of laten verzenden, waaronder “junkmail”, “kettingbrieven”, “spam” of andere soortgelijke verzoeken;
c. Zich uit te geven voor of te proberen zich uit te geven voor Swisscib, een medewerker van Swisscib, een andere gebruiker of enige andere persoon of entiteit;
d. Deel te nemen aan enig ander gedrag dat het gebruik of het genot van de Site door iemand beperkt of belemmert, of dat, zoals bepaald door Swisscib, Swisscib of gebruikers van de Site kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Privacybeleid
Het privacybeleid van Swisscib vindt u hier. Door gebruik te maken van de Site stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met het privacybeleid van Swisscib.

Afwijzing van garanties
De Site wordt aangeboden op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Swisscib garandeert niet dat de Site ononderbroken en foutloos werkt of vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Swisscib geeft geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de content op de Site.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen geval zal Swisscib, zijn gelieerde ondernemingen of hun respectievelijke leidinggevenden, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers of leveranciers aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de Site, zelfs als Swisscib op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord Swisscib, haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van de Site, uw schending van deze Voorwaarden of uw schending van de rechten van anderen.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland, waarbij geen rekening wordt gehouden met conflicterende rechtsbeginselen. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de Site wordt uitsluitend aangespannen bij de federale rechtbanken van Zwitserland.

Wijzigingen in algemene voorwaarden
Swisscib behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te vervangen. Als u de Site na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe Voorwaarden accepteert. Controleer deze pagina regelmatig op updates.

Beëindiging
Swisscib behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Site zonder reden of kennisgeving te beëindigen, wat kan resulteren in de verbeurdverklaring en vernietiging van alle informatie die aan u is gekoppeld. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Diverse
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Swisscib en zijn van toepassing op uw gebruik van de Site. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, worden de overige bepalingen voor zover mogelijk gehandhaafd. Indien Swisscib enig recht of bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingt, mag dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Deze Voorwaarden kunnen door u niet worden toegewezen, overgedragen of in sublicentie worden gegeven, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Swisscib. Swisscib mag deze Voorwaarden of rechten uit hoofde hiervan overdragen zonder uw toestemming.

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de Site niet te gebruiken.

Schrijf je in voor onze exclusieve aanbiedingen

We e-mailen je onze nieuwste aanbiedingen!